Limob-opleiding ism Ivoc-IPV-VIBAM-OBMB
Positief omgaan met diversiteit
 
DOELGROEP
   Mensen zijn gelijk maar anderzijds gelukkig ook verschillend van elkaar. Iedereen wordt nu eenmaal anders opgevoed, met een andere levensgeschiedenis en cultuur. Onze waarden en normen worden niet alleen be´nvloed door de opvoeding die we van thuis hebben meegekregen, maar ook door onze ervaringen buitenshuis (de school, de vriendenkring (de omgeving), het werk dat we doen, …).
   Onze cultuur bepaalt ook de manier waarop wij met elkaar omgaan en communiceren. Hoe meer culturele affiniteit, hoe beter wij elkaar kunnen begrijpen en met elkaar kunnen samenwerken. Communicatie is niet enkel verbaal en non-verbaal, maar is ook zeer cultureel gekleurd door de diversiteit in onze maatschappij. Jongeren communiceren, denken en handelen nu eenmaal anders dan ouderen, vrouwen anders dan mannen, autochtonen anders dan allochtonen, …
   Mensen zijn ook steeds afhankelijk van elkaar in hun dagelijks (werk)leven. Maar wat niet gekend is, bekijken en beoordelen wij door een eigen ‘gekleurde’ bril. Wat de een belangrijk vindt, heeft misschien geen enkel belang voor de ander. En wat de ander doodgewoon en normaal vindt, vind jij dan misschien weer helemaal niet zo gewoon. Dit kan soms voor misverstanden en wederzijdse vooroordelen zorgen, want de ‘onbevoordeelde mens’ bestaat nu eenmaal niet. Maar waar ligt de grens tussen het stereotype denken, bevooroordeelde gevoelens en het discriminerend handelen?
   Met de training
   “Diversiteit op de werkvloer”, gaan we op zoek naar de meerwaarde van de gelijkenissen en de verschillen tussen mensen, maar ook naar een ontdekking van onze eventuele beperktheden bij het respecteren van het verschil. Want iedereen heeft zijn ‘eigenaardigheden’ maar ook zijn ‘eigen aardigheden’.

DOELSTELLING
De cursus is voornamelijk opgebouwd rond vier hoofdpunten:
  • gelijkenissen en verschillen tussen mensen (iedere mens is uniek)
  • de dimensies van diversiteit
  • de meerwaarde van verschillen tussen mensen
  • vooroordelen, stereotype beeldvorming en discriminaties

Doelstellingen van deze opleidingen zijn:
  • Een beter begrip en kennis opdoen over diversiteit en over de impact hiervan op een werkgerichte situatie.
  • Proactief omgaan met diversiteit om interacties tussen mensen in goede banen te leiden en eventuele spanningsvelden en/of conflictsituaties op een functionele wijze op te lossen
 

PROGRAMMA
   De invalshoek van waaruit wordt gewerkt is deze van de professionele en maatschappelijke functie en ervaringen van de deelnemers, met betrekking tot de thematiek.
   Er wordt vooral interactief gewerkt door middel van opdrachten, uitwisseling van eigen ervaringen, toetsing van de theorie aan de praktijk, casu´stiek, video en bespreking.


   1. Dimensies van diversiteit op de werkvloer: impact van verschillen tussen mensen op samenwerkingsverbanden
    • Primaire dimensie: Wij verschillen van elkaar doordat wij allen behoren tot een specifieke culturele groep (van mannen of vrouwen, autochtonen of allochtonen, jongeren of ouderen, …). De cultuur van de groep heeft rechtstreeks invloed op het gedrag en de communicatie van de leden van de groep.
    • Secundaire dimensie: Wij verschillen van elkaar doordat wij allen uniek en verschillend zijn binnen onze culturele groep. De persoonlijke opvoeding en levenservaringen van een persoon, zijn/haar persoonlijke kenmerken, hebben een nog grotere invloed op het functioneren van een individu, dan de cultuur van de groep waartoe men behoort.
   2. Omgaan met discriminaties en beeldvorming
    • Definities, mechanismen en verklaringen: zin en onzin van subjectieve beeldvorming.
    • Ondervertegenwoordiging op de arbeidsmarkt van verschillende kansengroepen en hun meerwaarde voor bedrijven: vrouwen, allochtonen, 50+-ers, arbeidsgehandicapten en laaggeschoolden
    • Welke mechanismen be´nvloeden onze beeldvorming over anderen (stereotypen, vooroordelen en discriminaties)? Hoe ga ik hiermee om als professional?
    • Welke gevolgen heeft dit voor de eigen verworven ‘vanzelfsprekendheden’ en bij confrontatie met andere “vanzelfsprekendheden”? Eigen beeldvorming en visie op werk, mens en maatschappij: “ de onbevooroordeelde mens bestaat niet”.

   3. Mensen zijn gelijk maar gelukkig ook verschillend van elkaar. Welke gevolgen kan dit hebben voor samenwerkingsverbanden?
    • Invloed van nurture-gedrag (aangeleerd gedrag) op nature-gedrag (aangeboren gedrag).
    • Verschillen en gelijkenissen bij groepsgerichte en persoonsgerichte culturen.
    • Het belang van cultureel gekleurde communicatie bij interacties tussen mensen.

   4. Diversiteit in de praktijk
    • Meerwaarde en valkuilen bij het werken met divers samengestelde groepen (diversiteit in de praktijk).
    • Belang van een integrale aanpak bij het voeren van een diversiteitsbeleid.

   5. Casu´stiek

   De praktijkervaring wordt geanalyseerd en besproken aan de hand van theoretische achtergrondinformatie en praktijkoefeningen. Samen wordt er gezocht naar oplossingsgerichte strategieŰn voor mogelijke knelpunten of misverstanden op de werkvloer, bij het werken met een divers personeelsbestand.

   Concrete vragen uit de praktijkervaring van werkgevers bij het werken met allochtone medewerkers kunnen zijn:

    • Vragen gerelateerd aan het islamitische geloof (oa. de vraag naar de mogelijkheid tot het bidden op de werkplaats, omgaan met verlofaanvragen voor islamitische feestdagen, de vastenperiode of de Ramadan en het al dan niet dragen van een hoofddoek op het werk).
    • De vraag naar langere vakantieperiodes.
    • Het al dan niet praten in de eigen taal op de werkvloer.
    • Het moeilijk kunnen werken met vrouwelijke leidinggevenden.
    • Het al dan niet misbruik maken van de term ‘racist’.
    • Het al dan niet misbruik maken van geloof en cultuur.
 SESSIES

No documents found

Organiseer op maat van mijn bedrijf
Verwittig mij bij latere sessies
 
KOSTPRIJS
Bedienden en kaderleden uit PC 209 Limburg: €150 per dag.
Bedienden en kaderleden uit andere sectoren betalen 195 Euro per persoon per dag.
Gratis voor deelnemers Outplacement Limob (LOC).

Opmerking: de opleiding kan met opleidingscheques betaald worden.

LESGEVER
Trace

MEER INFORMATIE?
Annemie Schreurs
089/692050
annemie.schreurs@limob.be


www.limob.be